Zbližovanie nezlučiteľného

02.11.2013 00:00

 

 Zbližovanie spisovateľských združení sa začalo. Prišiel s ním penzionovaný barový spevák a predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS), Ľubomír Belák v spolupráci s novým (matičným) vedením Spolku slovenských spisovateľov(SSS).

Nech nikoho nemätie, že Ľ. Belák, predseda predsedov spisovateľských organizácií nenapísal žiadnu knihu. On je totiž len súčasťou potemkinovskej doby, ktorú žijeme – keď metapolitika sa vydáva za politiku, metasúdnictvo za súdnictvo, metazdravotníctvo za zdravotníctvo... prečo by členmi a dokonca aj predsedami spisovateľských organizácií nemohli byť „spisovatelia“, ktorí s literatúrou nemajú nič spoločné?

Zjednocovanie AOSS a Spolku slovenských spisovateľov (SSS) začal predseda AOSS v máji „socialistickou zdravicou“ na webovej stránke AOSS. Zdravica patrila členskému zhromaždeniu SSS, ktoré hodnotilo svoju činnosť a stanovovalo plány do budúca. Tento prekvapujúci zbližovací proces, ktorým predsedu Beláka nik v AOSS nepoveril je potrebné vysvetliť.

Najprv si pripomeňme, že komunistický Zväz slovenských spisovateľov (ZSS) sa po roku 1989 transformoval na Spolok slovenských spisovateľov. Mladí spisovatelia nespokojní s nulovou sebareflexiou komunistických kolegov sa rozhodli pre vlastnú organizáciu - Obec spisovateľov Slovenska. Znechutenie z bývalého ZSS pokračovalo ďalším  štiepením - podľa národností i literárnych záujmov. To už bola nadpráca, ktorá nekomunistické spisovateľské krídlo poškodila. Rozštiepenci sa síce zlúčili v Asociácii organizácii spisovateľov Slovenska, ale zároveň sa anonymizovali v húštine vlastných organizácií.

 Kým organizácie v AOSS sa prezentovali ako občianske s nadnárodným presahom, Spolok sa orientoval viac dostredivo, národne a matičiarsky. Dôkazy sú napríklad aj v periodikách, ktoré vydávajú obe organizácie, alebo ich riadia, či vydávajú ich členovia cez svoje iniciatívy.

Spolok vydáva Literárny dvojtýždenník a Dotyky. Úzko spolupracuje s matičnými Slovenskými pohľadmi. Členovia SSS vydávajú a riadia časopis Kultúra, orientovaný centristicky, národne, s adoráciou niektorých predstaviteľov Tisovho režimu i Tisa samotného. 

AOSS vydávala Kultúrny život a doposiaľ vydáva časopis Romboid. Členovia združení v AOSS vydávajú časopisy RAK, Vlna a Tvorba. Rak sa venuje prevažne mladšej a strednej generácii, Vlna pôsobí aj s presahom do iných druhov umenia, Tvorba je literárnym a kultúrnym periodikom s tradíciou evanjelického vydavateľa.   

AOSS aj SSS sa okrajovo dotkli aj politického diania. V roku 1995 vyzval SSS svojich členov aby sa osobne aktivizovali pri odvolávaní Michala Kováča z funkcie prezidenta.

Obec spisovateľov a AOSS vydali viacero verejných vyhlásení proti propagácii protagonistov Slovenského štátu, proti diskriminujúcemu jazykovému zákonu a pod.

Členovia oboch združení píšu knihy, chodia na besedy, viac menej sa tolerujú a navzájom si svoje časopisy nečítajú. Medzi jednotlivými spisovateľmi jedného i druhého zoskupenia jestvujú lepšie i horšie vzťahy. Tým horším sa prezentoval člen SSS Drahoslav Machala fyzickým útokom na spisovateľa Tomáša Janovica a jeho manželku. Registrujeme aj mediálne útoky ako sú nenávistné články v Literárnom dvojtýždenníku, posledne aj v obskúrnych Slovenských národných novinách. Šírenie tohto druhu nepohody zo strany členov SSS je natoľko hlboké, že AOSS nikdy nevidela priestor na spoločnú diskusiu o vzájomných vzťahoch. Rezíduá minulosti, najmä komunistická kontinuita premenená do národniarskych podôb je pre väčšinu členov združených pod strechou AOSS neprijateľná.  

 Predsedu AOSS Beláka pri jeho zbližovacích aktivitách táto kontinuita nezaujíma. Rozhodol sa pre „porozumenie“ medzi spisovateľmi a to podľa neho stačí na druhú hrubú čiaru - za výčinmi niektorých členov Spolku v posledných dvoch desaťročiach. Rozhodol sa sám. Po jeho májovej zdravici Spolku prišla na rad spolupráca v Literárnom dvojtýždenníku. Začiatkom  septembra vyzval spisovateľov združených v AOSS na publikovanie v LT, kde je teraz nové vedenie – Pavol Dinka. Prvý publicistický krok urobil Belák a rozdal členom Rady Literárny týždenník  so svojou priekopníckou správou o chystanej literárnej súťaži. Ďalším krokom majú byť hojné články našich členov v Literárnom dvojtýždenníku. A nielen to, pripravuje sa aj projekt  spoločného almanachu spisovateľov oboch organizácií. 

 Náš nesúhlas s bezdôvodným zlučovaním dvoch koncepcií má svoje opodstatnenie. Nie je namierené proti demokraticky a humanisticky zmýšľajúcim autorom, nech sú združení kdekoľvek. Nie je podstatné či spisovatelia sú orientovaní viac európsky, svetovo, či slovensky. Podstatné je, ako spisovateľ autorsky i ľudsky napĺňa prvky humanizmu, porozumenia, tolerancie. Práve tu, v autorskom i ľudskom napĺňaní týchto parametrov dlhodobo pociťujeme rozdiely medzi AOSS a SSS. Preto je pre drvivú väčšinu autorov oslobodených novembrom 1989 myšlienka duchovného spájania sa s dedičmi bývalého režimu jednoducho neprijateľná.

 Manéver smerom k nacionalistickému krídlu v SSS urobil predseda AOSS Ľ. Belák svojvoľne. Ignoroval skutočnosť, že kým on sa venoval barovej hudbe, desiatky slovenských osobností z AOSS budovali základy demokratickej spoločnosti, formulovali princípy slobodnej tvorby, zasadzovali sa o porozumenie medzi národmi, ich kultúrami aj spisovateľmi a v takomto duchu tvorili a vydávali svoje diela. To je aj dôvod, že títo autori, na rozdiel od predsedu AOSS, sú doma aj v zahraničí váženými a oceňovanými osobnosťami.

Teraz je rad na nás, ako sa postavíme k tejto postnovembrovej ceste, ktorú spisovateľom pripravil ne-literát za pol roka vo funkcii predsedu AOSS. Členovia Obce nemlčali v novembri 89, nemlčali pri excesoch diktátorských vlád a nemôžu mlčať ani teraz. Predsedníctvo  Ľ. Beláka v AOSS a jeho svojvoľné konanie proti celej histórii Obce je pre nás jednoducho neprijateľné.

 P. Juščák