Universitas Šafarikiana č. 10/2001 k jubileu JUDr. Ivana Kováča, bývalého väzňa sovietskeho GULAGu

30.01.2003 09:26